• Notariusz Magdalena Ogonowska

    Kancelaria Notarialna w Szczecinie

O nas

O kancelarii

Kancelaria Notarialna Magdaleny Ogonowskiej w Szczecinie położona jest na parterze budynku przy ulicy Ks. Piotra Ściegiennego numer 3/1 (wejście od ulicy).

Magdalena Ogonowska ze względu na swoje bogate doświadczenie świadczy usługi notarialne na każdej płaszczyźnie prawa na rzecz osób fizycznych, prawnych, przedsiębiorców, organów administracji samorządowej i rządowej, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych

Notariusz Magdalena Ogonowska oferuje swoim klientom pełne zaangażowanie w wykonywaną pracę, profesjonalizm, elastyczność oraz innowacyjne rozwiązania.

Czym się zajmujemy?

Czynności notarialne

Akty notarialne

Akty poświadczenia dziedziczenia

Czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego

Poświadczenia

• własnoręczności podpisu • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem • daty okazania dokumentu • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Doręczanie oświadczeń

Spisywanie protokołów

Protesty weksli i czeków

Wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

Przyjmowanie na przechowanie

pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej

wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej

Inne czynności

wynikające z odrębnych przepisów

Notariusz Magdalena Ogonowska udziela również bezpłatnych informacji odnośnie dokonywanych czynności notarialnych.
Podstawa prawna

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie notariusza ustalane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, które powiększane jest o należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera i odprowadza na rachunki bankowe odpowiednich instytucji:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłatę sądową
  • opłatę za wpis do Rejestru Spadkowego
Zapraszam do korzystania z moich usług Notariusz Magdalena Ogonowska
Zadzwoń lub napisz do nas

Kontakt

Poniedziałek-Piątek 9:00-17:00
inne terminy po uzgodnieniu

Ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3/1
70-352 Szczecin

Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest notariusz Magdalena Ogonowska prowadząca kancelarię notarialną w Szczecinie, przy ulicy Ks. Piotra Ściegiennego 3/1, telefon: 91 887 77 21, 660 406 831; notariusz@mogonowska.pl;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych nakładanych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.) związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, w tym osoby, urzędy, organy rządowe i samorządowe, którym notariusz obowiązany jest, na podstawie przepisów szczególnych, przekazywać informacje dotyczące sporządzanych czynności notarialnych, w tym wypisy/odpisy aktów notarialnych i innych dokumentów;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z treścią art. 90 § 1 ustawy Prawo o notariacie, tj. przez okres 10 lat licząc od dnia dokonania czynności notarialnej lub przez okres niezbędny do wygaśnięcia wszelkich roszczeń o charakterze cywilnoprawnym;

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych przy uwzględnieniu art. 17 RODO oraz innych ograniczeń wynikających z tego rozporządzenia;

Do czasu dokonania czynności notarialnej przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

Ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, przy czym nie wywiera to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy;

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych osobowych skutkuje niemożliwością dokonania czynności notarialnej;

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.